Правила за ползване 

 
Правила за ползване
         

Политика по качеството

Terms of Use - ENGLISH

Общи условия за използване на интернет сайтовете   
на ДП „Български спортен тотализатор“ (БСТ)

Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия, преди да използвате сайта. Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас като ПОТРЕБИТЕЛ и БСТ, с който получавате правото да използвате безплатно услугите на сайта за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Чрез достъпа до (зареждането на) интернет страницата, вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля не използвайте този сайт и предоставените в него услуги и модули. БСТ е създал тези правила и ръководни принципи единствено с цел да ви защитаваме и да ви осигурим безопасни, приятни и полезни минути, посещавайки този сайт.

I. Основни понятия

По смисъла на настоящите Общи условия, изброените понятия са използвани със следното значение:

ПОТРЕБИТЕЛ е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта. ПОТРЕБИТЕЛЯТ на този сайт няма правата и задълженията на участник в организираните от БСТ хазартни игри, освен ако няма и едновременно с това качеството на участник по смисъла на Закона за хазарта и Общите и задължителни игрални услови и правила за организиране и провеждане на организираните от БСТ хазартни игри;

УСЛУГА/И на сайта включват:

 • достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;
 • участие във форуми на сайта;
 • създаване и персонализация на потребителски профили посредством регистрация, която дава възможност за достъп до информационните ресурси на сайта или до участие в интернет игри, разработени специално;

ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА са действия или бедействия на трети лица, които са в протоворечие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service – претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.

II. Съгласие с Общите условия и правилата за ползване на сайта

Настоящите Общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между ПОТРЕБИТЕЛЯ на услугите на сайта и БСТ. 

Всеки ПОТРЕБИТЕЛ получава правото да използва услугите на сайта единствено за лични/нетърговски цели.

При добавяне на мнение/коментар във форуми, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да спазва публикуваните там правила за писане на коментари. БСТ не носи отговорност за изразените от ПОТРЕБИТЕЛ мнения.

III. Защитени права

БСТ е изключителен собственик на интернет сайта и на всички негови приложения и модули. Съдържанието на интернет страницата на БСТ е със защитени авторски права. Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, както и на графични знаци са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и води до носене на гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

БСТ упражнява дейността си под регистрирана в Търговски регистър при Агенция по вписванията търговска фирма: Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“.

БСТ притежава регистрирани търговски марки от Патентното ведомство на Република България върху търговската си фирма и наименованията на организираните от него игри, неизчерпателно изброени тук:

 • Тото 2 - 6 от 49“
 • „Тото 2 - 6 от 42“
 • „Тото 2 - 5 от 35“
 • „Тото 2 - 5 от 50 + 1 от 12“ („Тото 2 - Зодиак“)
 • „Тото 2 - Рожден ден“
 • „Тото Джокер“
 • „Втори тото шанс“
 • „Тото 1 - 10 от 10“
 • „Тото 1 - 12 тип 1Х2“
 • Тото 1 - 13 срещи“
 • ТОТО шанс за всички“ с нейните разновидностти (различните видове моментни лотарийни игри)

БСТ притежава регистрация на домейн име в Регистър.БГ: toto.bg.

Споменатите в този сайт имена на игри, услуги, продукти, търговци и др. могат да са търговска марка, фирма, домейн име на съответните им собственици. Достъпът на ПОТРЕБИТЕЛ до този сайт не трябва да бъде тълкуван като произтичащо от това, по какъвто и да е начин, предоставяне на лиценз или право за ползване на която и да е марка/фирма/домейн име, без предварителното писмено съгласие на БСТ (по отношение на притежаваните от него права) или на друго лице (по отношение на притежаваните от него права). 

Ако забележите нарушение на авторски права в този сайт, молим да ни уведомите своевременно на е-поща: webmaster@toto.bg.

IV. Защита на лични данни

БСТ е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни.

БСТ се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ онлайн посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни, и при спазване на нормативно установения ред.

С приемането на настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява с обработката на предоставените лично от него данни за целите на директния маркетинг. Всеки ПОТРЕБИТЕЛ има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до БСТ на е-поща: webmaster@toto.bg.

Приоритетна цел на БСТ е да осигури и предостави на своите ПОТРЕБИТЕЛИ разумно ниво на безопасност на личните данни.

V. Органичаване на отговорността

Този сайт и неговото съдържание се публикуват за удобство на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. БСТ прави всичко възможно, за да поддържа на сайтовете си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. БСТ не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на БСТ за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

БСТ не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт, а така също и за каквито и да било преки, косвени, случайни, специални или предизвикани щети или загуби или за прекъсване на деловата дейност, причинени от употребата на тази услуга, дори ако БСТ е бил предупреден за вероятността от настъпването на такива вреди.

БСТ има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези Общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

VІ. Забранена и непозволена употреба

При ползването на този сайт ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не използва данните и информацията, снимковия материал, както и който и да е от останалите материали, собственост на БСТ или на друго лице, което е позволило на БСТ да ги публикува, за забранени от закона или несъвместими с тези Общи условия действия и цели.

Изпращайки материали до сървърите, ползвани от БСТ, чрез електронна поща или през интернет страницата на БСТ, ПОТРЕБИТЕЛЯТ приема следните условия:

 1. Материалите не трябва да съдържат нищо, което е извън рамките на закона или по някакъв начин е неподходящо за публикуване.
 2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да използва всички подходящи средства, за да открие и отстрани вирусите, както и всякакви вредни или деструктивни характеристики от този тип, преди да изпрати материалите.
 3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ приема условието да не предприема действия срещу БСТ във връзка с материал, предоставен от него, а така също и да обезщети БСТ, ако друго лице предприеме действия срещу предприятието във връзка със същия материал. БСТ може по всяко време, по свое усмотрение, да премахне всеки материал, изпратен от ПОТРЕБИТЕЛ.

Използвайки интернет сайта на БСТ, ПОТРЕБИТЕЛЯТ заявява, че са му известни следните забрани, които няма да нарушава:

 1. копирането, предаването, разпространението и съхраняването на част или на цялото съдържание на сайта, в каквато и да е форма, без предварителното писмено съгласие на БСТ, освен в случаите, когато това не противоречи на изложените тук условия;
 2. всякакво разпространение на сайта или на части от него без изричното писмено съгласие на БСТ (Някои индивидуални документи в тези страници могат да бъдат предмет на допълнителни условия, които са изрично посочени.);
 3. каквито и да са промени, размножаване, дистрибуция, директен пренос, показване, представяне, репродукция, публикуване, упълномощаване или продаване на информация, собственост на БСТ и/или публикувана на този интернет сайт.

При използването на материали от интернет страниците на www.toto.bg, ПОТРЕБИТЕЛЯТ изцяло се задължава да се придържа към утвърдените в тези правила ограничения и условия, ако с договор не е уговорено друго.

VII. Връзки към други интернет страници и сайтове

С цел да улесни достъпа и работата на ПОТРЕБИТЕЛЯ БСТ може да изгради връзки към сайтове в интернет, които са притежание или се управляват от други, различни от него лица. Интернет страниците на www.toto.bg могат да съдържат банери (позволени рекламни изображения) или текстови линкове към външни страници, за които отговарят други лица. БСТ не носи отговорност за информацията, която се публикува и показва в техните страници. Линковете от този сайт към подобни интернет страници представляват само препоръка и потенциален източник на допълнителна информация. БСТ няма никаква възможност да влияе над тяхната политика за публикуване на материали и затова, с настоящото завява, че не носи каквато и да е отговорност за тяхното съдържание, както и за истинността и точността на информацията, публикувана в тях.

VIII. Реклама 

БСТ осъществява позволена от Закона за хазарта реклама на организираните от него игри чрез този сайт, като спазва Националните етични правила за реклама и търговска комуникация относно рекламата на хазартни игри, приети от Националния съвет за саморегулация.

IХ. Промяна на правилата и условията за ползване на сайта

БСТ си запазва правото да модифицира тези Общи условия по всяко време, като своевременно публикува промените в сайта заедно със съобщение за извършените промени. Желателно е периодично да проверявате тази страница за извършени корекции и допълнения. Направените промени влизат в сила в момента на публикуването им в сайта. ПОТРЕБИТЕЛ, който нарушава настоящите Общи условия и правилата за ползване на сайта, първо ще бъде предупреден и в случай, че продължи да не ги спазва, ще бъдат предприети други мерки за прекратяване на достъпа му и използването на сайта и услугите, които той предлага.

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 49 - 20.06.2024
Печеливши числа
16 17 24 28 35 49
Джакпот
3 448 428.35 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 49 - 20.06.2024
1 Теглене
1 14 26 32 35
2 Теглене
12 24 25 28 31
 
Тираж 49 - 20.06.2024
Печеливши числа
4 11 12 19 30 39
Джакпот
676 816.32 лева
Тираж 49 - 20.06.2024
Печеливши числа
Година
71
Месец
9
Дата
18
Ден
7


Джакпот
9 661.79 лева

Тираж 49 - 20.06.2024
Печеливши числа
17 20 27 33 45
Печеливша зодия
3
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 49 - 20.06.2024
 
Печеливши позиции
4 7 8
Печеливши числа
7 4 9
Джакпот
Спечелен
Тираж 48 - 16.06.2024
Тото 1 - 13 срещи
1
2
2
1
3
1
4
2
5
x
6
x
7
2
8
1
9
2
10
1
11
1
12
2
13
1
Джакпот
14 682.66 лева
Тираж 48 - 16.06.2024
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
x
2
x
3
x
4
1
5
x
6
x
7
x
8
1
9
x
10
1
11
x
12
2
Джакпот
2 442.10 лева
Тираж 48 - 16.06.2024
Тото 1 - 10 от 10
1
2
2
2
3
2
4
1
5
x
6
1
7
1
8
x
9
x
10
2
Джакпот
1 796.80 лева
 
БНТ
23 юни 2024