Златната акция 

 
Златната акция
         

 

 
                        УВЕЛИЧИ ТАЛОНА                                                   ОБЪРНИ ТАЛОНА
 
„Златната акция“, първи тираж        Общо печалби – 15 100 000 лв., от които:
Общ брой талони – 5 000 000    • 1 печалба от 500 000 лв.
Цена на един талон – 5 лв.  • 5 печалби по 100 000 лв.
 Честота на печелившите талони – 1:2,87 • 4 печалби по 50 000 лв.
 

Печалби

Брой
печалби
Единична
печалба
Общо печалби
от група
Оставащи
печалби *
1
500 000 лв.
500 000 лв.
1
5
100 000 лв.
500 000 лв.
2
2
50 000 лв.
100 000 лв.
2
2
5 000 лв. Х10 = 50 000 лв.
100 000 лв.
1
15
5 000 лв.
75 000 лв.
6
50
1 000 лв.
50 000 лв.
12
50
100 лв. Х10 = 1 000 лв.
50 000 лв.
10
500
500 лв.
250 000 лв.
...
2 000
100 лв.
200 000 лв.
...
3 000
10 лв. Х10 = 100 лв.
300 000 лв.
...
20 000
50 лв.
1 000 000 лв.
...
20 000
10 лв. Х5 = 50 лв.
1 000 000 лв.
...
10 000
20 лв.
200 000 лв.
...
20 000
5 лв. Х4 = 20 лв.
400 000 лв.
...
20 000
5 лв. + 5 лв. + 10 лв. = 20 лв.
400 000 лв.
...
10 000
15 лв.
150 000 лв.
...
20 000
5 лв. Х3 = 15 лв.
300 000 лв.
...
15 000
5 лв. + 5 лв. + 5 лв. = 15 лв.
225 000 лв.
...
150 000
10 лв.
1 500 000 лв.
...
150 000
5 лв. Х2 = 10 лв.
1 500 000 лв.
...
400 000
6 лв.
2 400 000 лв.
...
600 000
5 лв.
3 000 000 лв.
...
300 000
3 лв.
900 000 лв.
...
1 740 625
 
15 100 000 лв.
...
  *Оставащите печалби се актуализират ежемесечно.
 
Талон от моментната лотарийна игра „Златната акция“ (първи тираж) на Спорт Тото е печеливш ако след изтриване на покритието на игрална зона:
 
  •  „Игра 1“:

    -  в полето „ВАШИТЕ ЧИСЛА“, всички числа от една колона са еднакви с числа от полето „ПЕЧЕЛИВШИ ЧИСЛА“, като в този случай печалбата е сумата в лева, изписана над тази колона;

    -  в полето „БОНУС ЧИСЛА“, всички числа от една от групите - или „а)“, или „б)“, или „в)“, или „г)“, са еднакви с числа от полето „ПЕЧЕЛИВШИ ЧИСЛА“, като в този случай печалбата е сумата в лева, изписана вдясно от съответната група;

  • Игра 2“ - се открият две числа от една колона, чиито сбор е равен или по-голям от числото 100, в този случай печалбата е сумата в лева, изписана под числата в съответната колона.

  • „БОРСОВ ИНДЕКС“, се открие знак „Х“, следван от число в този случай печалбата е сумата в лева, представляваща произведението на това число и числото, обозначаващо печалба /сумата в лева/ от някоя от зоните „Игра 1“ и/или „Игра 2“.

Например, ако в „Игра 2“ има печалба от 10 лв., а в зона „БОРСОВ ИНДЕКС“ е изписано „Х5“, тогава печалбата става 50 лв.

  •  „Игра 3“ се открие текст с надпис „ЗЛАТНА АКЦИЯ“ или текст с надпис „Акция номинал“, следван от изписана парична сума в лева – 5 лв., или 10 лв., или 15 лв., или 20 лв., или 25 лв., или 30 лв. и се съберат толкова на брой непечеливши според игралните условия на играта „Златната акция“ талони, в колкото  общият сбор, съставен от сумите в тях след надписа „Акция номинал“, е минимум 100 (сто) лева ведно с талон, в който задължително фигурира надпис „ЗЛАТНА АКЦИЯ“, тогава печалбата е 500 лв.

Например, при представяне на един непечеливш талон, в който в полето на „Игра 3“ има открит текст „Златна акция“ и заедно с него се представят непечеливши талони, при които в полето на „Игра 3“ има открити един талон с текст „Акция номинал 5 лв.“, един талон с текст „Акция номинал 10 лв.“, един талон с текст „Акция номинал 15 лв.“, един талон с текст „Акция номинал 20 лв.“, един талон с текст „Акция номинал 20 лв.“ и един талон с текст „Акция с номинал 30 лв.“, се печелят  500 лв.

 

  Пълни правила

С всеки талон за моментните лотарийни игри на ДЪРЖАВНА ЛОТАРИЯ играеш отговорно, подпомагаш спорта и културата в България и имаш възможността да спечелиш невероятни печалби ВЕДНАГА!

 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 48 - 16.06.2024
Печеливши числа
6 13 17 39 42 43
Джакпот
3 315 466.47 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 48 - 16.06.2024
1 Теглене
1 2 5 8 11
2 Теглене
9 10 16 24 26
 
Тираж 48 - 16.06.2024
Печеливши числа
5 9 15 24 26 30
Джакпот
646 880.39 лева
Тираж 48 - 16.06.2024
Печеливши числа
Година
68
Месец
11
Дата
17
Ден
3


Джакпот
8 582.50 лева

Тираж 48 - 16.06.2024
Печеливши числа
3 10 17 19 37
Печеливша зодия
12
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 48 - 16.06.2024
 
Печеливши позиции
2 5 9
Печеливши числа
4 3 7
Джакпот
Спечелен
Тираж 48 - 16.06.2024
Тото 1 - 13 срещи
1
2
2
1
3
1
4
2
5
x
6
x
7
2
8
1
9
2
10
1
11
1
12
2
13
1
Джакпот
14 682.66 лева
Тираж 48 - 16.06.2024
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
x
2
x
3
x
4
1
5
x
6
x
7
x
8
1
9
x
10
1
11
x
12
2
Джакпот
2 442.10 лева
Тираж 48 - 16.06.2024
Тото 1 - 10 от 10
1
2
2
2
3
2
4
1
5
x
6
1
7
1
8
x
9
x
10
2
Джакпот
1 796.80 лева
 
БНТ
20 юни 2024