Черната перла 2 

 
Черната перла 2
         
„Черната перла“, втори тираж
Общ брой талони – 4 500 000
Цена на един талон – 4 лв.
Честота на печелившите талони – 1:3,06
Обща сума на печалбите – 10 250 000 лв.,
от които:
      • 1 печалба от 250 000 лв.
      • 20 печалби по 10 000 лв.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Печалби

Брой
печалби
Единична печалба
Общо печалби
от група
Оставащи
печалби*
1
250 000 лв.
250 000 лв.
1
20
10 000 лв.
200 000 лв.
18
100
1000 лв.
100 000 лв.
60
1000
100 лв.
100 000 лв.
3000
10х 10 лв. = 100 лв.
300 000 лв.
2 000
50 лв.
100 000 лв.
2 500
10х 5 лв. = 50 лв.
125 000 лв.
5 000
40 лв.
200 000 лв.
15 000
10х 4 лв. = 40 лв.
600 000 лв.
20 000
20 лв.
400 000 лв.
25 000
5 лв.+5 лв.+10 лв. = 20 лв.
500 000 лв.
45 000
15 лв.
675 000 лв.
75 000
10 лв.
750 000 лв.
75 000
5 лв.+5 лв. = 10 лв.
750 000 лв.
400 000
5 лв.
2 000 000 лв.
800 000
4 лв.
3 200 000 лв.
1 468 621
 
10 250 000 лв.
*Оставащите печалби се актуализират ежемесечно.
 
Печалба се дължи, ако в игрална зона:
  • „ИГРА 1“:
    • след изтриване на полетата ВАШИТЕ ЧИСЛА и полетата ПЕРЛЕНИ ЧИСЛА, някое от числата, изписани в полетата ВАШИТЕ ЧИСЛА, е еднакво с число, изписано в полетата ПЕРЛЕНИ ЧИСЛА. В този случай печалбата е сумата в лева, изписана под еднаквото число в поле ВАШИТЕ ЧИСЛА. Например, ако в поле ПЕРЛЕНО ЧИСЛО се открие числото 21 (двадесет и едно), а в някое от десетте полета ВАШИТЕ ЧИСЛА се открие същото число 21 (двадесет и едно) и под него е изписана сумата „10 000 лв.“, печалбата е 10 000 лв.; или
    • след изтриване на полетата ВАШИТЕ ЧИСЛА, в някое от тях се открие изобразен символ . В този случай печалбата е сбора от десетте суми в лева изписани в десетте полета ВАШИТЕ ЧИСЛА. Например, ако в някое от десетте полетата ВАШИТЕ ЧИСЛА се открие символ  и под него се открие изписана сумата „10 лв.“, а в останалите девет полета се открият изписани сумите в лева - „10 лв.“, „10 лв.“, „10 лв.“, „10 лв.“, „10 лв.“, „10 лв.“, „10 лв.“, „10 лв.“ и „10 лв.“, печалбата е сбора от тези десет суми и е 100 лв.;
 
  • „ИГРА 2“: след изтриване на деветте полетата се открият три еднакви символа  или три еднакви символа  , разположени последователно на един ред, на една колона или на един диагонал. В тези случаи печалбата е сумата в лева, изписана под тези еднакви символи, разположени в тази последователност. Например, ако след изтриване на полетата на зоната се открият три еднакви символа , разположени последователно на един ред, а под тях е изписана сумата „1000 лв.“, печалбата е 1000 лв.;
 
  • „ИГРА 3“: след изтриване на деветте полетата се открият три еднакви символа  или три еднакви символа  , разположени последователно на един ред, на една колона или на един диагонал. В тези случаи печалбата е сумата в лева, изписана под тези еднакви символи, разположени в тази последователност. Например, ако след изтриване на полетата на зоната се открият три еднакви символа  , разположени последователно на един диагонал, а под тях е изписана сумата „ 250 000 лв.“, печалбата е 250 000 лв.;
 
 
С всеки талон за моментните лотарийни игри на ДЪРЖАВНА ЛОТАРИЯ играеш отговорно, подпомагаш спорта и културата в България и имаш възможността да спечелиш невероятни печалби ВЕДНАГА!
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 49 - 20.06.2024
Печеливши числа
16 17 24 28 35 49
Джакпот
3 448 428.35 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 49 - 20.06.2024
1 Теглене
1 14 26 32 35
2 Теглене
12 24 25 28 31
 
Тираж 49 - 20.06.2024
Печеливши числа
4 11 12 19 30 39
Джакпот
676 816.32 лева
Тираж 49 - 20.06.2024
Печеливши числа
Година
71
Месец
9
Дата
18
Ден
7


Джакпот
9 661.79 лева

Тираж 49 - 20.06.2024
Печеливши числа
17 20 27 33 45
Печеливша зодия
3
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 49 - 20.06.2024
 
Печеливши позиции
4 7 8
Печеливши числа
7 4 9
Джакпот
Спечелен
Тираж 48 - 16.06.2024
Тото 1 - 13 срещи
1
2
2
1
3
1
4
2
5
x
6
x
7
2
8
1
9
2
10
1
11
1
12
2
13
1
Джакпот
14 682.66 лева
Тираж 48 - 16.06.2024
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
x
2
x
3
x
4
1
5
x
6
x
7
x
8
1
9
x
10
1
11
x
12
2
Джакпот
2 442.10 лева
Тираж 48 - 16.06.2024
Тото 1 - 10 от 10
1
2
2
2
3
2
4
1
5
x
6
1
7
1
8
x
9
x
10
2
Джакпот
1 796.80 лева
 
БНТ
23 юни 2024