Черната перла 2 

 
Черната перла 2
         
„Черната перла“, втори тираж
Общ брой талони – 4 500 000
Цена на един талон – 4 лв.
Честота на печелившите талони – 1:3,06
Обща сума на печалбите – 10 250 000 лв.,
от които:
      • 1 печалба от 250 000 лв.
      • 20 печалби по 10 000 лв.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Печалби

Брой
печалби
Единична печалба
Общо печалби
от група
Оставащи
печалби*
1
250 000 лв.
250 000 лв.
1
20
10 000 лв.
200 000 лв.
18
100
1000 лв.
100 000 лв.
73
1000
100 лв.
100 000 лв.
3000
10х 10 лв. = 100 лв.
300 000 лв.
2 000
50 лв.
100 000 лв.
2 500
10х 5 лв. = 50 лв.
125 000 лв.
5 000
40 лв.
200 000 лв.
15 000
10х 4 лв. = 40 лв.
600 000 лв.
20 000
20 лв.
400 000 лв.
25 000
5 лв.+5 лв.+10 лв. = 20 лв.
500 000 лв.
45 000
15 лв.
675 000 лв.
75 000
10 лв.
750 000 лв.
75 000
5 лв.+5 лв. = 10 лв.
750 000 лв.
400 000
5 лв.
2 000 000 лв.
800 000
4 лв.
3 200 000 лв.
1 468 621
 
10 250 000 лв.
*Оставащите печалби се актуализират ежемесечно.
 
Печалба се дължи, ако в игрална зона:
  • „ИГРА 1“:
    • след изтриване на полетата ВАШИТЕ ЧИСЛА и полетата ПЕРЛЕНИ ЧИСЛА, някое от числата, изписани в полетата ВАШИТЕ ЧИСЛА, е еднакво с число, изписано в полетата ПЕРЛЕНИ ЧИСЛА. В този случай печалбата е сумата в лева, изписана под еднаквото число в поле ВАШИТЕ ЧИСЛА. Например, ако в поле ПЕРЛЕНО ЧИСЛО се открие числото 21 (двадесет и едно), а в някое от десетте полета ВАШИТЕ ЧИСЛА се открие същото число 21 (двадесет и едно) и под него е изписана сумата „10 000 лв.“, печалбата е 10 000 лв.; или
    • след изтриване на полетата ВАШИТЕ ЧИСЛА, в някое от тях се открие изобразен символ . В този случай печалбата е сбора от десетте суми в лева изписани в десетте полета ВАШИТЕ ЧИСЛА. Например, ако в някое от десетте полетата ВАШИТЕ ЧИСЛА се открие символ  и под него се открие изписана сумата „10 лв.“, а в останалите девет полета се открият изписани сумите в лева - „10 лв.“, „10 лв.“, „10 лв.“, „10 лв.“, „10 лв.“, „10 лв.“, „10 лв.“, „10 лв.“ и „10 лв.“, печалбата е сбора от тези десет суми и е 100 лв.;
 
  • „ИГРА 2“: след изтриване на деветте полетата се открият три еднакви символа  или три еднакви символа  , разположени последователно на един ред, на една колона или на един диагонал. В тези случаи печалбата е сумата в лева, изписана под тези еднакви символи, разположени в тази последователност. Например, ако след изтриване на полетата на зоната се открият три еднакви символа , разположени последователно на един ред, а под тях е изписана сумата „1000 лв.“, печалбата е 1000 лв.;
 
  • „ИГРА 3“: след изтриване на деветте полетата се открият три еднакви символа  или три еднакви символа  , разположени последователно на един ред, на една колона или на един диагонал. В тези случаи печалбата е сумата в лева, изписана под тези еднакви символи, разположени в тази последователност. Например, ако след изтриване на полетата на зоната се открият три еднакви символа  , разположени последователно на един диагонал, а под тях е изписана сумата „ 250 000 лв.“, печалбата е 250 000 лв.;
 
 
С всеки талон за моментните лотарийни игри на ДЪРЖАВНА ЛОТАРИЯ играеш отговорно, подпомагаш спорта и културата в България и имаш възможността да спечелиш невероятни печалби ВЕДНАГА!
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 16 - 25.02.2024
Печеливши числа
8 9 14 16 20 34
Джакпот
5 147 832.49 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 16 - 25.02.2024
1 Теглене
13 15 16 19 30
2 Теглене
3 13 15 19 26
 
Тираж 16 - 25.02.2024
Печеливши числа
10 16 31 33 35 39
Джакпот
931 198.64 лева
Тираж 16 - 25.02.2024
Печеливши числа
Година
85
Месец
6
Дата
23
Ден
1


Джакпот
6 553.65 лева

Тираж 16 - 25.02.2024
Печеливши числа
8 21 27 28 47
Печеливша зодия
1
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 16 - 25.02.2024
 
Печеливши позиции
1 3 5
Печеливши числа
4 6 0
Джакпот
Спечелен
Тираж 14 - 18.02.2024
Тото 1 - 13 срещи
1
2
2
x
3
1
4
2
5
x
6
2
7
2
8
x
9
1
10
2
11
2
12
1
13
x
Джакпот
Спечелен
Тираж 14 - 18.02.2024
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
1
2
2
3
x
4
x
5
2
6
2
7
x
8
x
9
2
10
2
11
1
12
x
Джакпот
27 382.95 лева
Тираж 14 - 18.02.2024
Тото 1 - 10 от 10
1
1
2
2
3
1
4
x
5
2
6
2
7
1
8
1
9
x
10
2
Джакпот
Спечелен
 
БНТ
29 фев 2024