Суми за думи - кръстословица 

 
Суми за думи - кръстословица
         

Играеш с думи, печелиш суми!

 

„Суми за думи“, първи тираж
Общ брой талони – 25 000 000
Цена на един талон – 3 лв.
Честота на печелившите талони – 1:3,35
 
Обща сума на печалбите – 44 495 000 лв.,
от които:
     • 6 печалби по 300 000 лв.
     • 15 печалби по 50 000 лв.
     • 50 печалби по 10 000 лв.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Печалби

Брой
печалби
Единична
печалба
Общо печалби
от група
Оставащи
печалби *
6 300 000 лв. 1 800 000 лв. 4
15 50 000 лв. 750 000 лв 7
50 10 000 лв. 500 000 лв. 22
80 5 000 лв. 400 000 лв. 28
300 1 000 лв. 300 000 лв. 126
1 000 200 лв. 200 000 лв. ...
20 000 100 лв. 2 000 000 лв. ...
80 000 50 лв. 4 000 000 лв.
...
315 000 12 лв. 3 780 000 лв.
...
760 000 9 лв. 6 840 000 лв.
...
1 130 000 6 лв. 6 780 000 лв.
...
1 650 000 4 лв. 6 600 000 лв.
...
3 515 000 3 лв. 10 545 000 лв.
...
7 471 451   44 495 000 лв.  

*Оставащите печалби се актуализират ежемесечно.

 

Талон от моментната лотарийна игра „Суми за думи - кръстословица“ (първи тираж) на Спорт Тото е печеливш единствено при спазване на следната последователност от действия:

 • Изтриват се седемнадесетте полета на зоната „Твоите букви“, в които се разкриват общо седемнадесет букви от българската азбука.
 • След това в зоните „Кръстословица 1“, „Кръстословица 2“ и "Бонус дума" се изтрива (маркира)  всяко едно поле, което съдържа изписана буква от българската азбука, която съвпада с буква разкрита в зоната „Твоите букви“.
Например, ако в зоната „Твоите букви“ се открие буквата „И“, в полетата на зоните „Кръстословица 1“, „Кръстословица 2“ и "Бонус дума" се изтриват (маркират) всички изписани букви „И“.
 

В случай, че при спазване на тези действия разкритите съвпадащи букви в полетата на зоните „Кръстословица 1“ и „Кръстословица 2“ образуват комбинации, които съставят от три до четиринадесет включително „завършени думи“ * се дължи печалба, описана в Легенда на печалбите на лицето на всеки талон за играта, както следва:

 • за 3 завършени думи – 3 лв.;
 • за 4 завършени думи – 4 лв.;
 • за 5 завършени думи – 6 лв.;
 • за 6 завършени думи – 9 лв.;
 • за 7 завършени думи – 12 лв.;
 • за 8 завършени думи – 100 лв.;
 • за 9 завършени думи – 200 лв.;
 • за 10 завършени думи – 1 000 лв.;
 • за 11 завършени думи – 5 000 лв.;
 • за 12 завършени думи – 10 000 лв.;
 • за 13 завършени думи – 50 000 лв.;
 • за 14 завършени думи – 300 000 лв.

В случай, че при спазване на тези действия разкритите съвпадащи букви в полетата на зона "Бонус дума" образуват завършена бонус дума, се дължи печалба от 50 лв.

 

*По смисъла на горното „завършена дума” е всяка: която е съставена от комбинация от най-малко три съвпадащи букви и/или символ/и  ; която е съставена от комбинация от непрекъснато подредени хоризонтално или вертикално букви и/или символ/и   четени в последователност от ляво на дясно и от горе на долу; която е съставена единствено и само от комбинация от букви, налични в зоната „Твоите букви“ и/или символ/и ; при която непосредствено преди първата и след последната й буква или символ  , няма друга буква или символ.


**Символ   в полетата на зоните „Кръстословица 1“ и „Кръстословица 2“ замества съответната липсваща буква на същото място, така че да бъде съставена „завършена дума“.

 

 

 

С всеки талон за моментните лотарийни игри на ДЪРЖАВНА ЛОТАРИЯ играеш отговорно, подпомагаш спорта и културата в България и имаш възможността да спечелиш невероятни печалби ВЕДНАГА!
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 97 - 07.12.2023
Печеливши числа
9 10 24 29 42 46
Джакпот
2 426 963.82 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 97 - 07.12.2023
1 Теглене
10 11 17 30 32
2 Теглене
6 18 19 26 34
 
Тираж 97 - 07.12.2023
Печеливши числа
11 28 29 32 37 40
Джакпот
1 127 436.22 лева
Тираж 97 - 07.12.2023
Печеливши числа
Година
22
Месец
12
Дата
11
Ден
6


Джакпот
8 570.06 лева

Тираж 97 - 07.12.2023
Печеливши числа
9 26 29 31 41
Печеливша зодия
12
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 97 - 07.12.2023
 
Печеливши позиции
2 8 9
Печеливши числа
9 2 9
Джакпот
Спечелен
Тираж 96 - 03.12.2023
Тото 1 - 13 срещи
1
1
2
2
3
1
4
x
5
1
6
x
7
x
8
1
9
1
10
x
11
x
12
x
13
x
Джакпот
55 250.68 лева
Тираж 96 - 03.12.2023
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
x
2
1
3
x
4
x
5
2
6
2
7
1
8
1
9
1
10
2
11
x
12
1
Джакпот
4 691.05 лева
Тираж 96 - 03.12.2023
Тото 1 - 10 от 10
1
2
2
2
3
x
4
1
5
x
6
2
7
2
8
1
9
x
10
1
Джакпот
3 442.70 лева
 
БНТ
10 дек 2023