Заместник главен счетоводител 

 
Заместник главен счетоводител
         
ИЗИСКВАНИЯ:
∙ Висше икономическо образование в областта на счетоводството или финансите;
∙ Професионален опит - 4 години;
∙ Добри познания по ЗС, ЗДДС и ЗКПО, познания по Закона за Хазарта се считат за предимство, но не са задължителни;
∙ Много добри умения за работа с MS Excel, опит с ERP системи се счита за предимство.
ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ:
∙ Изготвя месечни и тримесечни отчети на ДП БСТ, съставяне, изпълнение, приключване и отчитане на сметки на предприятието и подпомага изготвянето на годишния финансов отчет;
-Организира и води осъществяването на всеобхватно хронологично регистриране на стопанските операции и тяхното отразяване по синтетичните и аналитичните счетоводни регистри;
- Осчетоводяване на вземания и задължения, разчети, материални и нематериални активи на ДП БСТ;
- Води счетоводна отчетност за придобити дълготрайни активи и тяхното движение, постъпили приходи, на придобитите зад балансови материални активи;
- Изготвя и представя данъчни документи декларации и други, подава и получава молби данъчни оценки и във връзка с местните данъци и такси, подаване и получаване на декларации и документи пред НСИ и Службата по вписванията;
- Следи за своевременното постъпване на счетоводните документи и счетоводното отчитане на стопанските операции и упражнява предварителен и текущ контрол върху първичните счетоводни операции;
- Изготвя платежни документи за осъществяване на разплащания;
- Участва в инвентаризации, изготвя справки за просрочени вземания и задължения и други справки при поискване от ръководството на ДП БСТ;
ЛИЧНОСТНИ КАЧЕСТВА:
∙ Аналитично мислене и способност намиране на решения;
∙ Внимание към детайлите, отговорност и организираност;
∙ Отлични комуникативни способности, прозрачност и гъвкавост;
∙ Умения за организация и определяне на приоритетите в работата;
∙ Стриктност при изпълнение на поставени задачи;
∙ Желание и положителен заряд за работа.
КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА:
∙ Да бъдете част от компания с уникална история;
∙ Да придобие ценен опит в един от най-специфичните и динамично развиващи се сектори;
∙ Атрактивно възнаграждение, съобразено с опита;
∙ Трудов договор
∙ Работно време – редовна смяна 8.30 ч.-17:00 ч.;
∙ Работа в динамична среда.
Ако проявявате интерес към тази позиция, е необходимо да подадете професионална автобиография на български език.
Само кандидати, преминали предварителния подбор по документи, ще бъдат поканени на интервю.
 
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 42 - 26.05.2024
Печеливши числа
10 19 37 46 47 48
Джакпот
2 427 307.66 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 42 - 26.05.2024
1 Теглене
3 5 16 22 32
2 Теглене
9 11 22 25 35
 
Тираж 42 - 26.05.2024
Печеливши числа
2 4 14 25 30 38
Джакпот
455 860.55 лева
Тираж 42 - 26.05.2024
Печеливши числа
Година
18
Месец
1
Дата
27
Ден
2


Джакпот
5 361.82 лева

Тираж 42 - 26.05.2024
Печеливши числа
6 7 14 33 34
Печеливша зодия
10
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 42 - 26.05.2024
 
Печеливши позиции
1 2 6
Печеливши числа
4 4 3
Джакпот
Спечелен
Тираж 42 - 26.05.2024
Тото 1 - 13 срещи
1
x
2
2
3
x
4
2
5
2
6
2
7
x
8
1
9
2
10
1
11
2
12
x
13
x
Джакпот
3 714.64 лева
Тираж 42 - 26.05.2024
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
x
2
1
3
2
4
1
5
1
6
1
7
2
8
2
9
1
10
1
11
2
12
2
Джакпот
Спечелен
Тираж 42 - 26.05.2024
Тото 1 - 10 от 10
1
1
2
2
3
1
4
x
5
1
6
x
7
x
8
2
9
2
10
x
Джакпот
Спечелен
 
БНТ
30 май 2024