Заместник главен счетоводител 

 
Заместник главен счетоводител
         
ИЗИСКВАНИЯ:
∙ Висше икономическо образование в областта на счетоводството или финансите;
∙ Професионален опит - 4 години;
∙ Добри познания по ЗС, ЗДДС и ЗКПО, познания по Закона за Хазарта се считат за предимство, но не са задължителни;
∙ Много добри умения за работа с MS Excel, опит с ERP системи се счита за предимство.
ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ:
∙ Изготвя месечни и тримесечни отчети на ДП БСТ, съставяне, изпълнение, приключване и отчитане на сметки на предприятието и подпомага изготвянето на годишния финансов отчет;
-Организира и води осъществяването на всеобхватно хронологично регистриране на стопанските операции и тяхното отразяване по синтетичните и аналитичните счетоводни регистри;
- Осчетоводяване на вземания и задължения, разчети, материални и нематериални активи на ДП БСТ;
- Води счетоводна отчетност за придобити дълготрайни активи и тяхното движение, постъпили приходи, на придобитите зад балансови материални активи;
- Изготвя и представя данъчни документи декларации и други, подава и получава молби данъчни оценки и във връзка с местните данъци и такси, подаване и получаване на декларации и документи пред НСИ и Службата по вписванията;
- Следи за своевременното постъпване на счетоводните документи и счетоводното отчитане на стопанските операции и упражнява предварителен и текущ контрол върху първичните счетоводни операции;
- Изготвя платежни документи за осъществяване на разплащания;
- Участва в инвентаризации, изготвя справки за просрочени вземания и задължения и други справки при поискване от ръководството на ДП БСТ;
ЛИЧНОСТНИ КАЧЕСТВА:
∙ Аналитично мислене и способност намиране на решения;
∙ Внимание към детайлите, отговорност и организираност;
∙ Отлични комуникативни способности, прозрачност и гъвкавост;
∙ Умения за организация и определяне на приоритетите в работата;
∙ Стриктност при изпълнение на поставени задачи;
∙ Желание и положителен заряд за работа.
КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА:
∙ Да бъдете част от компания с уникална история;
∙ Да придобие ценен опит в един от най-специфичните и динамично развиващи се сектори;
∙ Атрактивно възнаграждение, съобразено с опита;
∙ Трудов договор
∙ Работно време – редовна смяна 8.30 ч.-17:00 ч.;
∙ Работа в динамична среда.
Ако проявявате интерес към тази позиция, е необходимо да подадете професионална автобиография на български език.
Само кандидати, преминали предварителния подбор по документи, ще бъдат поканени на интервю.
 
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 31 - 18.04.2024
Печеливши числа
12 22 24 26 29 34
Джакпот
8 105 347.83 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 31 - 18.04.2024
1 Теглене
4 5 17 23 26
2 Теглене
21 28 30 33 35
 
Тираж 31 - 18.04.2024
Печеливши числа
8 10 19 21 33 36
Джакпот
496 368.83 лева
Тираж 31 - 18.04.2024
Печеливши числа
Година
42
Месец
7
Дата
20
Ден
4


Джакпот
35 850.56 лева

Тираж 31 - 18.04.2024
Печеливши числа
4 6 7 18 43
Печеливша зодия
8
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 31 - 18.04.2024
 
Печеливши позиции
3 5 8
Печеливши числа
2 9 8
Джакпот
Спечелен
Тираж 30 - 14.04.2024
Тото 1 - 13 срещи
1
1
2
x
3
x
4
x
5
2
6
2
7
1
8
x
9
2
10
2
11
2
12
1
13
x
Джакпот
2 866.72 лева
Тираж 30 - 14.04.2024
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
1
2
x
3
x
4
x
5
2
6
x
7
1
8
1
9
1
10
2
11
2
12
x
Джакпот
17 087.50 лева
Тираж 30 - 14.04.2024
Тото 1 - 10 от 10
1
1
2
1
3
x
4
1
5
2
6
1
7
2
8
1
9
x
10
x
Джакпот
5 692.80 лева
 
БНТ
25 апр 2024