ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ 

 
ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ
         
Изисквания за длъжността:
-    Висше образование: магистър ;
-    Професионален опит – минимум пет години юридически стаж ;
-    Специфични изисквания за заемане относно: действащата нормативна уредба в страната в областта на гражданското и административно-наказателно право; познания в областта на хазарта т.ч. приложими актове на Общностното право;
-    Ред и начин за осъществяване на процесуално представителство и представителство пред трети лица за осигуряване на защита на ДП БСТ;
Основни задължения/отговорности:
-    Осъществява процесуално представителство на ДП БСТ пред органите на съдебната власт и други органи;
-    Подпомага законосъобразното осъществяване на предмета на дейност на ДП БСТ съгласно Закона за хазарта и останалите актове в областта, в т.ч. подготвя искания за промени в удостоверения за издаден лиценз, съгласува рекламни активности и отговори по рекламационни процедури;
-    Подпомага прилагането на Закона за публичност предприятия и останалите актове в областта, организира осигуряването на публичност на изискуемата се информация, подлежаща на публикуване в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, воден от Агенция по вписвания;
-    Оказва методическа помощ за законосъобразното прилагане на нормативната уредба, свързана с трудови и осигурителни правоотношения;
-    Изготвя становища и/или съгласува отговори по въпроси и жалби на граждани и организации, свързани с дейността на ДП БСТ, които изискват юридически познания;
-    Участва в работата на комисии, съгласно ЗДС и ЗПП и Вътрешните правила за отдаването под наем и наемането на недвижими имоти и движими вещи в ДП БСТ;
-    Изготвя становища и съдейства за правна защита на предприятието при образувани съдебни, административни, наказателни производства;
 
Ние предлагаме:
          - Възможност да станете част от сплотен и енергичен екип.
          - Възможности за развитие в стабилно предприятие с високи стандарти.
          - Мотивиращо възнаграждение.
          - Възможност за развитие на професионалните знания и умения.
 
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 42 - 26.05.2024
Печеливши числа
10 19 37 46 47 48
Джакпот
2 427 307.66 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 42 - 26.05.2024
1 Теглене
3 5 16 22 32
2 Теглене
9 11 22 25 35
 
Тираж 42 - 26.05.2024
Печеливши числа
2 4 14 25 30 38
Джакпот
455 860.55 лева
Тираж 42 - 26.05.2024
Печеливши числа
Година
18
Месец
1
Дата
27
Ден
2


Джакпот
5 361.82 лева

Тираж 42 - 26.05.2024
Печеливши числа
6 7 14 33 34
Печеливша зодия
10
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 42 - 26.05.2024
 
Печеливши позиции
1 2 6
Печеливши числа
4 4 3
Джакпот
Спечелен
Тираж 42 - 26.05.2024
Тото 1 - 13 срещи
1
x
2
2
3
x
4
2
5
2
6
2
7
x
8
1
9
2
10
1
11
2
12
x
13
x
Джакпот
3 714.64 лева
Тираж 42 - 26.05.2024
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
x
2
1
3
2
4
1
5
1
6
1
7
2
8
2
9
1
10
1
11
2
12
2
Джакпот
Спечелен
Тираж 42 - 26.05.2024
Тото 1 - 10 от 10
1
1
2
2
3
1
4
x
5
1
6
x
7
x
8
2
9
2
10
x
Джакпот
Спечелен
 
БНТ
30 май 2024