Архивар 

 
Архивар
         
Изисквания за длъжността:
- Образование: висше, бакалавър;
- Професионален опит- завършени  специалност/специализация "Архивистика и документалистика"; стаж по специалността - минимум 3 години;
- Познаване на нормативната уредба в сферата на архивистиката - Закона за националния архивен фонд, Наредба за реда за организирането, обработването, експертизата, съхранението и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общинските институции;
- Познаване на Закона за хазарта, Закона за физическото възпитание и спорта, Закона за обществените поръчки;
- Теоретични знания и практически умения по класическа и компютърна архивистика,  документалистика, документни системи и организация на документооборота, експертиза, обработка и съхранение на документите;
- Microsoft office  packet - Word, Excel, Outlook;
- Отговорност, инициативност и умения за работа в екип.
Основни задължения/отговорности:
- Организира контролира предаването на документи от деловодството в учрежденския архив;
- Оказва методическа помощ на колегите от всички структурни звена относно процесите, свързани с архивирането на документи;
- Отговаря за предоставянето на документи от архива на служители и следи за връщането им, съобразно действащите вътрешни правила за архивна дейност в предприятието;
- Следи за сроковете на съхранение на документите в архива;
- Участва в постоянно действащата Експертна комисия и в експертизата по ценността на документите;
- Организира унищожаването на архивните документи, чиито срок за съхранение е изтекъл;
- Съдейства на Централния държавен архив при извършването на проверки и във връзка с комплектоването на формирания там архив фонд на ДП БСТ с ценни документи, съобразно изискванията на ЗНАФ;
- Участва активно при изготвяне на Номенклатурата на делата в ДП БСТ и внедряването и;
- Участва в написването/редактирането на Вътрешните правила за архивна дейност;
- Изпълнява и други задължения, свързани с неговата компетентност.
Ние предлагаме:
1. Възможности за развитие в стабилно предприятие с високи стандарти.
2. Възможност за развитие на професионалните знания и умения.
3. Възможност да станеш част от позитивен и енергичен екип.
4. Мотивиращо възнаграждение.
 
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 42 - 26.05.2024
Печеливши числа
10 19 37 46 47 48
Джакпот
2 427 307.66 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 42 - 26.05.2024
1 Теглене
3 5 16 22 32
2 Теглене
9 11 22 25 35
 
Тираж 42 - 26.05.2024
Печеливши числа
2 4 14 25 30 38
Джакпот
455 860.55 лева
Тираж 42 - 26.05.2024
Печеливши числа
Година
18
Месец
1
Дата
27
Ден
2


Джакпот
5 361.82 лева

Тираж 42 - 26.05.2024
Печеливши числа
6 7 14 33 34
Печеливша зодия
10
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 42 - 26.05.2024
 
Печеливши позиции
1 2 6
Печеливши числа
4 4 3
Джакпот
Спечелен
Тираж 42 - 26.05.2024
Тото 1 - 13 срещи
1
x
2
2
3
x
4
2
5
2
6
2
7
x
8
1
9
2
10
1
11
2
12
x
13
x
Джакпот
3 714.64 лева
Тираж 42 - 26.05.2024
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
x
2
1
3
2
4
1
5
1
6
1
7
2
8
2
9
1
10
1
11
2
12
2
Джакпот
Спечелен
Тираж 42 - 26.05.2024
Тото 1 - 10 от 10
1
1
2
2
3
1
4
x
5
1
6
x
7
x
8
2
9
2
10
x
Джакпот
Спечелен
 
БНТ
30 май 2024